Long Island Tuba Quartet – Don Sherman, Michael Canipe, Jeff Furman, Bill Troiano